Privacy policy

1. Administratorem danych osobowych jest (dalej: „Administrator”) firma MapTu sp. z o.o. (adres stałego miejsca wykonywania działalności: województwo Wielkopolskie, miejscowość: Poznań, ul. Juliusza Słowackiego, nr 55, lok. 1, 60-521, który stanowi również adres do doręczeń, numer identyfikacji podatkowej: 7812009992 , REGON: 386288447, adres poczty elektronicznej: hello@maptu.com.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy zawieranej na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego prowadzonego przez Administratora.

3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda udzielona w toku składania zamówienia, zatem w związku z tą okolicznością – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 podpunkt oznaczony literą „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), który stanowi, że: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; prawną przetwarzania danych osobowych stanowi także przepis art. 6 ust. 1 podpunkt oznaczony literą „b” RODO, wedle którego: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. Przetwarzanie danych osobowych jest bowiem, jak wskazano wyżej, konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem w celu prawidłowej realizacji umowy zawieranej na podstawie Regulaminu jego Sklepu Internetowego, może to być zatem podmiot operujący systemem płatności, za pomocą którego dany klient zamawia Towary w Sklepie Internetowym Administratora.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Administratora do czasu kiedy nie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, przy czym dane osobowe mogą być przetwarzane dalej w razie sporu prawnego z danym Klientem – do czasu jego prawomocnego zakończenia.

8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych.

9. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na podstawie Regulaminu, w celu realizacji umowy; z tego względu osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania, a zaniechanie ich podania uniemożliwia realizację umowy, a w konsekwencji uniemożliwia jej zawarcie i dalsze procedowanie.

12. Administrator nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator korzysta z plików cookies – wyłącznie w celu ustalenia preferencji zakupowych Klientów i dopasowania strategii marketingowej do zmieniających się trendów.

13. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Regulaminu.