Terms & conditions

§1 Definicje

1. Sprzedawca – MapTu sp. z o.o. (adres stałego miejsca wykonywania działalności: województwo Wielkopolskie, miejscowość: Poznań, ul. Juliusza Słowackiego, nr 55, lok. 1, 60-521, który stanowi również adres do doręczeń, numer identyfikacji podatkowej: 7812009992 , REGON: 386288447, adres poczty elektronicznej: hello@maptu.com.

2. Klient – osoba fizyczna, w tym konsument, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, pod adresem www.maptu.pl, w którym oferowane są Towary.

8. Towar – rzecz oferowana przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, która stanowi plakat, na którym Sprzedawca projektuje i umieszcza określony znak graficzny – w postaci wybranej przez Klienta mapy danego miasta lub mapy gwiazd, wedle stylu i koncepcji zaproponowanej przez Klienta.

§2 Postanowienia ogólne

Na podstawie niniejszego Regulaminu, Sprzedawca określa warunki i tryb zawierania umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w tym zasady składania zamówień, tryb zawierania umowy sprzedaży, procedurę realizacji reklamacji, procedurę w zakresie przetwarzania danych osobowych, kwestię odstąpienia od umowy. Niniejszy Regulamin stanowi nadto regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bowiem w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną mieści się zawieranie umowy na podstawie niniejszego Regulaminu.

§3 Procedura zawarcia umowy

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym, Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wybór Towaru z zestawienia Towarów zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem mapomaps.pl, a także wyboru stylu i koncepcji, w jakiej Towar ma zostać przygotowany. Następnie Klient powinien wybrać metodę płatności, spośród następujących:

a) poprzez system płatności internetowych PayPal oraz PayU;

b) za pośrednictwem karty płatniczej.

Przy czym ceny Towarów będą podawane wyłącznie w złotych polskich i będą obejmować także podatek od towarów i usług, a więc będą to kwoty w wysokości brutto.

2. Po wyborze Towaru i metody płatności za wybrany Towar, Klient podaje dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, które będą oznaczone jako obowiązkowe, a następnie wyraża zgodę na niniejszy Regulamin - poprzez odznaczenie oznaczenia „wyrażam zgodę”, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego (Klienta) danych osobowych.

3. Po wykonaniu powyższych czynności, Klient odznacza pozycję „zamawiam – zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a następnie pozycję „wyślij”. Poprzez odznaczenie pozycji „zamawiam – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i „wyślij”, Klient składa oświadczenie woli zawarcia umowy (ofertę w rozumieniu art. 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego). Po otrzymaniu zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W celu potwierdzenia otrzymana od Sprzedawcy potwierdzenia realizacji zamówienia, Klient powinien odznaczyć odpowiedni link, który otrzyma na poczet potwierdzenia realizacji zamówienia, na swój adres poczty elektronicznej - wówczas dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia, po uzyskaniu informacji o uiszczeniu całkowitej zapłaty przez Klienta za wybrany Towar lub Towary. Termin realizacji zamówienia będzie nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

5. Zamówione Towary będą dostarczane do Klienta w następujący sposób, w zależności od wyboru Klienta składanego przy składaniu danego zamówienia:

a) poprzez Pocztę Polską; lub

b) pocztą kurierską.

6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony Towar lub Towary – bez wad.

§4 Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące nabytych towarów należy składać w formie elektronicznej, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.mapomaps.pl bądź pisemnie, poprzez przesłanie reklamacji (w tym również za pomocą ww. formularza dostępnego do pobrania z ww. strony internetowej mapomaps.pl, na następujący adres Sprzedawcy: hello@mapomaps.pl. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania. W tym czasie Klient zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpoznania. Powyższe unormowania w zakresie postępowania reklamacyjnego odnoszą się również do reklamacji w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. W stosunku do Klientów, którzy nie posiadają statusu Konsumentów, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne danego Towaru jest wyłączona.

§5 Odstąpienie od umowy

Klienci, w tym Klienci o statusie Konsumentów, nie posiadają prawa do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, co wynika z przepisu art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umow, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W odniesieniu do umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, przedmiot świadczenia stanowi, jak zostało to określone powyżej, rzecz nieprefabrykowana, która jest produkowana według specyfikacji przedstawionej przez danego Konsumenta, służy także zaspokojneniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§6 Dane osobowe

Problematyka przetwarzania danych osobowych Klientów jest uregulowana w odrębnym dokumencie – Polityce prywatności, stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu (przy czym definicje zawarte w niniejszym Regulaminie stosowane są również w Polityce prywatności, z wyjątkiem Sprzedawcy, który na potrzeby Polityki prywatności jest zwany Administratorem).

§7 Postanowienia końcowe

1. Aby mieć możliwość składania zamówień i dokonywania innych czynności na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać: fakturę bądź numer zamówienia.

2. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem www.uokik.gov.pl. W tym celu Konsument może złożyć wniosek w powyższym zakresie np. do jednego ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej (tu np. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie, strona internetowa: www.spsk.wiih.org.pl), a także zgłosić się do jednego z powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów czy też do wybranej organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką spraw konsumenckich.

4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, przy czym wiążąca w razie sporu i w kwestiach interpretacyjnych jest wersja polska.

5. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Jednakże do umów zawartych przed zmianą danego Regulaminu, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu w brzmieniu sprzed zmian.

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, prowadzonej pod adresem www.mapomaps.pl.

7. Niniejszy Regulamin, działalność prowadzona przez Sprzedawcę, umowy zawierane na podstawie Regulaminu, podlegają prawu polskiemu.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2019.