Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony sklepu wyprzedażowego Maptu, dostępnego pod adresem https://maptu.pl/wyprzedaz/?post_type=product („Maptu Wyprzedaż” lub „Strona”). Właścicielem Maptu jest Mapsy Ltd z siedzibą w Londynie 220c Blythe Road W140HH (Wielka Brytania). Nr spółki w Rejestrze Spółek na Anglię i Walię Companies House 9792946.

1.2. Maptu Wyprzedaż oferuje produkty w obniżonej cenie w związku z likwidacją magazynu („Sprzedaż”). Produkty te mogą zawierać drobne wady, przykładowo delikatne zagięcie papieru.

1.3. Za realizację Sprzedaży odpowiada Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kamienna 1/24 03-441 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670, kapitał zakładowy 5000 PLN („Usługodawca”).

1.4. Regulamin obowiązuje od 20 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Klienci i Użytkownicy Maptu

2.1. Klientem jest każdy, kto korzysta ze Sprzedaży. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba pełnoletnia („Klient”).

2.2. Użytkownikiem Strony jest każdy, kto odwiedza Stronę („Użytkownik”).

Modyfikacje Regulaminu

3.1. Właściciel Maptu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w cenniku oraz zawartości Maptu Wyprzedaż, o których poinformuje Użytkowników.

3.2. Klient i Usługodawca są związani Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Zamówienie, płatności i ceny

4.1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie (”Formularz”).

4.2. Ceny podane na Stronie wyrażone są w PLN. Są to kwoty brutto.

4.3. Ceny widoczne na Stronie przy każdym z produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki doliczany jest całej kwoty zamówienia. Strona obsługuje dostawy jedynie na terenie Polski. W celu zamówienia produktów do innych krajów prosimy o kontakt maptu@maptu.pl.

4.4. Płatności za zamówienie są dokonywane za pośrednictwem systemu imoje lub Paypal. Przed płatnością prosimy o zapoznanie się również z regulaminem i polityką prywatności tych firm.

4.5. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany w Formularzu. Potwierdzenie to stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Od tego momentu jest liczony czas realizacji zamówienia.

4.6. W przypadku nieodnotowania wpłaty za zamówienie jest ono automatycznie anulowane.

4.7. Po potwierdzeniu zamówienia poprzez Formularz nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian samodzielnie. W przypadku pomyłki i chęci zmiany danych, np. adresu wysyłki, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami (poprzez e-mail). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zmienić dane przed wysyłką.

4.8. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu w formie elektronicznej lub papierowej.

Dostawa

5.1. Plakaty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej (na terenie Polski) w ciągu 1-5 dni roboczych od przesłania przez zespół Maptu potwierdzenia (o którym mowa w pkt. 4.5.), ale staramy się zrobić to zawsze jak najszybciej.

5.2. Właściciel Maptu zastrzega sobie prawo do wyboru firmy dostarczającej zamówienia spełniającej najwyższe jego zdaniem standardy i zmiany tej firmy w dowolnym momencie, jeśli uzna to za korzystne dla jakości i szybkości dostaw do swoich Klientów.

5.3. W przypadku odebrania przesyłki od kuriera w uszkodzonym opakowaniu Klient zobowiązuje się współpracować z Maptu w procesie reklamacji umożliwiając Maptu odzyskanie odszkodowania za uszkodzoną przesyłkę. W przypadku uszkodzenia przesyłki przez kuriera należy sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki w momencie jej odbioru.

Zwroty i reklamacje

6.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni.

6.2. W przypadku chęci wykonania zwrotu lub złożenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy maptu@maptu.pl.

6.3. Do zwracanego towaru powinien zostać dołączony dowód zakupu (np. faktura, rachunek, paragon).

6.4. O rozpatrzeniu reklamacji, tj. o jej uznaniu lub odrzuceniu, a także dalszym postępowaniu, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni.

6.5. W przypadku konieczności zwrotu, koszt przesyłki ponosi Usługodawca. Zwrot jest realizowany z wykorzystaniem sieci punktów kurierskich.

6.6. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.7. Za reklamacje odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

Opis sklepu Maptu Wyprzedaż

7.1. Sklep jest dostępny pod adresem: https://maptu.pl/wyprzedaz/?post_type=product

7.2. Maptu Wyprzedaż zawiera jedynie produkty wyprzedażowe, które mogą zawierać drobne wady (np. delikatne zagięcie plakatu niewidoczne po oprawieniu). Do sprzedaży wyprzedażowej wybraliśmy jedynie produkty wartościowe, które nie mają skaz wykluczających ich standardowe użycie.

Polityka prywatności

8.1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest Maptu. Operatorem Maptu jest Mapsy Ltd z siedzibą w Londynie 220c Blythe Road W140HH (Wielka Brytania). Nr spółki w Rejestrze Spółek na Anglię i Walię Companies House 9792946. Za realizację Usług odpowiada Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kamienna 1/24 03-441 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670 („Usługodawca”).

8.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

8.3. Przeglądanie zawartości Maptu Wyprzedaż nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych. Strona poprosi o niezbędne dane osobowe, w przypadku Sprzedaży.

8.4. Podanie danych osobowych na Stronie jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania sprzedaży. Dane przetwarzane to: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie dane rozliczeniowe firmy i inne dane podane w polu „Uwagi”.

8.5. Dane osobowe wykorzystuje się wyłącznie w celu zawierania i wykonywania umów, czyli realizacji złożonych zamówień (art. 6 ust. 1 lit b RODO, “wykonanie umowy”), w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO “obowiązek prawny”), dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, „prawnie uzasadniony interes”), marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, „prawnie uzasadniony interes”), marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO, „Zgoda”). Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio, czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.

8.6. Do danych osobowych dostęp mogą mieć podwykonawcy (podmioty przetwarzające), z którymi Usługodawca współpracuje w celu Sprzedaży, np. firmy: kurierskie, księgowe, prawnicze, podatkowe, informatyczne. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8.7. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych. Może w dowolnym czasie skontaktować się z administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe. Może również zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie lub poprawienie danych osobowych w całości lub w określonej części. Ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych).

8.8. Klient może skontaktować się z administratorem danych osobowych w sprawie informacji o danych lub o ich przetwarzaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej: maptu@maptu.pl.

8.9. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

8.10. Dodatkowe zapisy w związku z współpracą Maptu z ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) oraz Twisto Polska sp. z o.o. (dotyczy płatności internetowych iMoje:

8.10.1. Maptu przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:

8.10.1.a. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z: świadczeniem przez Bank na rzecz Maptu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8.10.1.b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Maptu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8.10.1.c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Maptu, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8.10.1.d. przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Maptu, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8.10.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w ust. 8.10.1. następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Maptu.

8.10.3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 8.10.1. dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione przez Maptu: ING Bank Śląski S.A. i Twisto Polska sp. z o.o.

8.10.4. W przypadku, gdy podanie danych osobowych przez Klienta następuje w celu zawarcia umowy z Maptu, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Maptu.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych przez Klienta następuje w celu przekazania ich do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Maptu, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Maptu.

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych na rzecz Maptu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Maptu.

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Maptu, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Maptu a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty ceny za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Maptu, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Maptu i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Maptu a Twisto Polska Sp. z o.o.

Wykorzystanie plików cookies

9.1. Właściciel Maptu informuje, że Strona używa mechanizmu plików cookies, podobnie jak większość innych stron internetowych. Mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Pliki cookies identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania strony (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Dane pozyskane poprzez mechanizm cookies wykorzystywane są w celach statystycznych i emisji reklam.

9.2. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. W tym wypadku jednak zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

Postanowienia końcowe

10.1. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych usług rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Zachęcamy do zgłoszenia się w pierwszej kolejności bezpośrednio do zespołu Maptu w celu rozwiązania ewentualnych nieporozumień.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

10.3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych możliwe jest za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dane Usługodawcy

Bitfinder sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Meander 1a/26, 02-791 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000444061, NIP: 9512362892, REGON: 146448670.

Adres e-mailowy (także w sprawie reklamacji) maptu@maptu.pl
tel. +48 502 516 304

Adres do korespondencji: Bitfinder sp. z o.o., ul. Borowskiego 2 lok. 316, 03-475 Warszawa